Easter

EI E1204/14 Baron Bunny

€4.15

EI E1204/14 Baron Bunny

€4.15

3 x 6 cm

Please take a look at EI Plate 14

EI K1212/14 Baroness Bun

€5.75

EI K1212/14 Baroness Bun

€5.75

8 x 9 cm

Please take a look at EI Plate 14

5½ x 6 cm

Please take a look at SW Plate 191

EI K1216/15 Bun bun

€5.75

EI K1216/15 Bun bun

€5.75

7 x 9 cm

Please take a look at EI Plate 15

2 x 3 cm and 4 x 6 cm

Please take a look at SW Plate 191

SW E16008/191 Chicken in egg

€4.15

SW E16008/191 Chicken in egg

€4.15

3 x 4 cm

Please take a look at SW Plate 191

4 x 4 cm

Please take a look at SW Plate 203 and at the rooster

2 x 13 cm

Please take a look at SW Plate 191

2 x 13 cm

Please take a look at SW Plate 191

EI C1201/14 Chicks 1

€3.35

EI C1201/14 Chicks 1

€3.35

3½ x 5½ cm

Please take a look at EI Plate 14

EI C1202/15 Chicks 2

€3.35

EI C1202/15 Chicks 2

€3.35

3 x 5 cm

Please take a look at EI fPlate 15

EI P1221/15/85 Daisy fields

€7.40

EI P1221/15/85 Daisy fields

€7.40

8½ x 12 cm

Please take a look at fsEI Plate 15 and at EI Plate 85

EI S1223/14 Easter angel

€10.70

EI S1223/14 Easter angel

€10.70

10 x 13 cm

Please take a look at EI Plate 14

SW K13014/155 Easter eggs

€5.75

SW K13014/155 Easter eggs

€5.75

3½ x 5 cm

Please take a look at SW Plate 155

SW M16010/191 Easter texts

€6.50

SW M16010/191 Easter texts

€6.50

7 mm high

Please take a look at SW Plate 191

EI J1207/16 Midleap Morris

€5.35

EI J1207/16 Midleap Morris

€5.35

3½ x 8½ cm

Please take a look at EI Plate 16

9½ x 10 cm

Please take a look at EI Plate 29

EIFS14 Plate 14 Easter

€26.50

EIFS14 Plate 14 Easter

€26.50

20 x 26 cm

PLATESW191 Plate 191 Easter

€19.50

PLATESW191 Plate 191 Easter

€19.50

13 x 18 cm

EI J1208/14 Rabbit ride

€5.35

EI J1208/14 Rabbit ride

€5.35

5½ x 9 cm

Please take a look at EI Plate 14

SW N16013/191 Rabbitborder

€6.90

SW N16013/191 Rabbitborder

€6.90

3 x 13 cm

Please take a look at SW Plate 191

EI F1103/04 Rocco Rabbit

€4.55

EI F1103/04 Rocco Rabbit

€4.55

2½ x 8 cm

Please take a look at EI Plate 04

EI E1203/14 Romeo

€4.15

EI E1203/14 Romeo

€4.15

3 x 5½ cm

Please take a look at EI Plate 14

SW E11029/115 Rooster

€4.15

SW E11029/115 Rooster

€4.15

3½ x 4 cm

Please take a look at SW Plate 115 and at the chicken with chicks

Other rooster: EI N1654/29 Minstrel of the dawn

EI N1900/44 Shadowland rabbit

€6.90

EI N1900/44 Shadowland rabbit

€6.90

7½ x 10½ cm

Please take a look at EI Plate 44

SW M06029/30 Sheep with lamb

€6.50

SW M06029/30 Sheep with lamb

€6.50

4½ x 7 cm

Please take a look at SW Plate 30

EI J1209/14 Spring barrow

€5.35

EI J1209/14 Spring barrow

€5.35

6 x 7 cm

Please take a look at EI Plate 14

SW N16011/191 Two Easterrabbits

€6.90

SW N16011/191 Two Easterrabbits

€6.90

3 x 3½ cm

Please take a look at SW Plate 191

SW K13069/163 Two hares

€5.75

SW K13069/163 Two hares

€5.75

2½ x 3 cm and 3½ x 4 cm

Please take a look at SW Plate 163

SW G06033/30 Two rabbits

€4.95

SW G06033/30 Two rabbits

€4.95

4¼ x 6 cm

Please take a look at SW Plate 30